Xác định một số có thuộc vào dãy số hay không?

Bài toán lớp 5 nâng cao: Xác định một số có thuộc vào dãy số hay không?

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho dãy số: 1; 7; 13; 19;…
a. Nêu quy luật của dãy số rồi viết 3 số hạng tiếp theo.
b. Trong các số 1999 và 2009 thì số nào thuộc dãy trên ? Vì sao?

Bài 2: Cho dãy số sau: 5; 10; 15; 20; 25; ….
Số nào trong các số sau thuộc dãy số trên?

Bài 3: Cho dãy số sau: 5; 10; 15; 20; 25; ….
a. Hỏi số 225 có thuộc dãy số trên không? Vì sao?
b. Kiểm tra xem các số 13; 62; 55; 105; 333; 999.
Có bao nhiêu số thuộc dãy số đã cho, hãy chỉ ra các số thuộc và không thuộc dãy.

Bài 4: Số nào trong các số 666, 1000, 9999 thuộc dãy 3, 6, 12, 24, …?

Bài 5: Cho dãy số: 100; 93; 85; 76;… Hai số hạng tiếp theo của dãy số trên là?

Bài 6: Cho dãy số 3; 18; 48; 93; 153;…

  1. Viết 2 số hạng tiếp theo của dãy.
  2. Số 11703 có phải là số hạng trong dãy không?

Bài 7: Cho dãy số: . . . , 39, 42, 45. Dãy số có 15 số hạng. Số hạng đầu tiên của dãy số trên là số nào?

Bài 8: Cho dãy số: 7; 13; 19;… Số hạng thứ 100 của dãy số trên là số nào?

Bài 9: Cho dãy số: 1004; 1010; 1016; … ; 2012. Hỏi số 1760 có thuộc dãy số trên không?