VÒNG 9: BÀI TẬP LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 9 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài:  

Bài 58. Một người gửi tiết kiệm 100 000 000 đồng. Lãi suất tiết kiệm là 8% một năm. Hỏi số tiền lãi một năm người đó được lĩnh là bao nhiêu?

Trả lời: Số tiền lãi người đó được lĩnh trong một năm là……………………..đồng.

Bài 59. Một trường tiểu học có 1000 học sinh, trong đó có số học sinh nữ chiếm 45,5%. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, bao nhiêu học sinh nam?

Trả lời:   Số học sinh nữ của trường là……………bạn.

                 Số học sinh nam của trường là……………… bạn.

Bài 60. Một người bỏ ra 50 000 đồng tiền vốn mau rau. Sau khi bán hết số rau, người đó thu được 62 500 đồng. Hỏi tiền bán rau bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Trả lời: Tiền bán rau bằng …………% tiền vốn.

                Người đó lãi…………….%.

Bài 61. Tăng số A thêm 25% ta được số B.Hỏi phải giảm số B đi bao nhiêu phần trăm để ta được số A?

Trả lời: Giảm số B đi ……………% thì ta được số A.

Bài 62. Nếu chiều dài một hình chữ nhật giảm đi 20% thì chiều rộng phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích hình chữ nhật không thay đổi?

Trả lời: Để diện tích hình chữ nhật không thay đổi thì chiều rộng phải tăng thêm……………….%

Bài 63.  Nếu chiều dài một hình chữ nhật giảm đi 37,5% thì chiều rộng phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm để diện tích hình chữ nhật không thay đổi?

Trả lời: Để diện tích không thay đổi thì chiều rộng phải tăng thêm……………%

Bài 64. Nếu chiều dài một hình chữ nhật tăng thêm 60%  thì chiều rộng phải giảm đi bao nhiêu phần trăm để diện tích hình chữ nhật không thay đổi?

Trả lời: Để diện tích không thay đổi thì chiều rộng phải giảm đi…………..%.

bài 65. Tăng số A thêm 60% của nó ta được số B. Hỏi phải giảm số B đi bao nhiêu phần trăm để ta được số A?

Trả lời: Giảm số A đi …………%  thì ta được số A.

Bài 66. Giảm số A đi 37,5% ta được số B. Hỏi phải tăng số B thêm bao nhiêu phần trăm để ta được số A?

Trả lời:   Tăng số B thêm…………% thì ta được số A.

Bài 67. Nếu cạnh một hình vuông tăng thêm 10% thì diện tích hình vuông đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:  Diện tích hình vuông đó tăng thêm…………..%

Bài 68. Nếu cạnh một hình vuông tăng thêm 40% thì diện tích hình vuông đó tăng thêm bao nhiêu phần trăm?

Trả lời:  Diện tích hình vuông đó tăng thêm……………..%.

Bài 69. Một cửa hàng có lãi 60% giá vốn. Hỏi cửa hàng đó đã lãi bao nhiêu phần trăm giá bán?

Trả lời:   Cửa hàng đó đã lãi…………….% giá bán.

Hướng dẫn giải