VÒNG 8: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 8 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài:  

Bài 50. Tìm hai số biết hiệu của chúng bằng 8,7 và biết khi nhân số bé với 4, nhân số lớn với 3 thì được hai tích bằng nhau.

      Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 51. Tìm hai số biết thương của chúng bằng 0,5 và biết tổng của chúng 216.

     Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 52. Tìm hai số biết thương của chúng bằng hiệu của chúng và bằng 0,75.

    Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 53. Tìm hai số biết thương của chúng bằng tổng của chúng và bằng 0,25.

    Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 54. TÌm hai số biết thương của chúng bằng 1,5 và tổng của chúng bằng 62,5.

  Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 55. Tìm hai số biết thương của chúng bằng 1,25 và hiệu của chúng bằng 3,45.

   Trả lời: Số bé là……………………                                                            Số lớn là………………………………

Bài 56. Hiện nay tổng số tuổi của hai cha con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hai cha con hiện nay.

  Trả lời:  Tuổi con hiện nay  là……………..tuổi.

                 Tuổi cha hiện nay là…………………… tuổi

Bài 57. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 56 tuổi. Biết trước đây 2 năm tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con.

Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

  Trả lời:  Tuổi con hiện nay  là……………..tuổi.

                 Tuổi cha hiện nay là…………………… tuổi

Hướng dẫn giải