VÒNG 7: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 7 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài: 

Bài 43. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 4 dư 19 và biết hiệu hai số đó bằng 133.

     Trả lời:     Số bé là………………………….                                                                  Số lớn là……………………………

Bài 44. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và tổng hai số đó bằng 258.

    Trả lời:     Số bé là………………………….                                                                  Số lớn là……………………………

Bài 45. Tìm hai số tự nhiên biết số lớn chia cho số bé được thương là 3 dư 41 và hiệu hai số đó bằng 245.

     Trả lời:     Số bé là………………………….                                                                  Số lớn là……………………………

Bài 46. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 3, số dư bằng 24 và hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

     Trả lời: Số chia của phép chia đó là……………………………..

                   Số bị chia của phép chia đó là……………………………..

Bài 47. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 2, số dư bằng 19 và tổng của số bị chia và số chia bằng 340. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

    Trả lời:   Số chia của phép chia đó là……………………………..

                    Số bị chia của phép chia đó là……………………………..

Bài 48. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 3, số dư bằng 41 và tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 426. Tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

    Trả lời:   Số chia của phép chia đó là……………………………..

                    Số bị chia của phép chia đó là……………………………..

Bài 49. Trong một phép chia hai số tự nhiên, biết thương bằng 4, số dư bằng 25 và tổng của số bị chia, số chia và số dư bằng 515. tìm số chia và số bị chia của phép chia đó.

   Trả lời:   Số chia của phép chia đó là……………………………..

                   Số bị chia của phép chia đó là……………………………..

Hướng dẫn giải