VÒNG 6: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 6 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài: 

Bài 33. Tìm hai số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 272.

    Trả lời:  Số bé là………………                                                                             Số lớn là………………………

Bài 34. TÌm một phân số biết nếu thêm 19 đơn vị vào tử số ta được phân số mới có giá trị bằng 1 và biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 121.

   Trả lời:    Phân Số đó là……………………

Bài 35. Tìm một phân số biết rằng tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 210 và biết nếu chuyển từ mẫu số lên tử số 24 đơn vị thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1.

Trả lời:   Phân số đó là……………………

Bài 36. Tìm số  24 biết số đó chia cho 2; 5 và 9 cùng dư 1.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 37. Tìm số 25 biết số đó chia hết cho 2 và 5, còn chia cho 9 dư 8.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 38. Tìm số 26 biết số đó chia hết cho 2, còn chia cho 5 và 9 cùng dư 1.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 39. Tìm số bé nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư bằng 1.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 40. Tìm số bé nhất mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 có số dư lần lượt bằng 1; 2; 3; 4 và 5.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 41. Tìm số bé nhất có 3 chữ số mà chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Bài 42. Tìm số bé nhất có ba chữ số mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư là 1.

Trả lời:  Số đó là……………………..

Hướng dẫn giải