VÒNG 5: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 5 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài: 

Bài 25. Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 54 tuổi. Biết 2 năm trước tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

    Trả lời:  Tuổi bố hiện nay là…………. tuổi

                   Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 26.  Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 60 tuổi. Biết sau 15 năm nữa tuổi bố gấp 2 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

    Trả lời: Tuổi bố hiện nay là…………. tuổi

                   Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 27. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 52 tuổi. Biết sau 2 năm nữa, tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

     Trả lời:   Tuổi mẹ hiện nay là…………. tuổi.

                       Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 28. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 42 tuổi. Biết sau 4 năm nữa, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

    Trả lời:  Tuổi mẹ hiện nay là…………. tuổi.

                     Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 29. Hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi hai bố con hiện nay.

   Trả lời:  Tuổi bố hiện nay là…………. tuổi.

                 Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 30. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 40 tuổi. Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi mẹ có bấy nhiêu tuần. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay.

    Trả lời:   Tuổi mẹ hiện nay là…………. tuổi.

                      Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 31. Hiện nay tổng số tuổi của hai bà cháu là 65 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai bà cháu hiện nay.

    Trả lời:  Tuổi bà hiện nay là…………. tuổi.

                   Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Bài 32.  Hiện nay tổng số tuổi của hai ông cháu là 78 tuổi. Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm. Tính tuổi hai ông cháu hiện nay.

    Trả lời:   Tuổi ông hiện nay là…………. tuổi.

                    Tuổi con hiện nay là…………. tuổi.

Hướng dẫn giải