VÒNG 4: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 4 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài: 

Bài 19. Cho một hình chữ nhật có chu vi 172cm, nếu giảm chiều dài đi 5cm và tăng chiều rộng thêm 5cm thì nó trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.

      Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là………………….cm.

                      Chiều rộng hình chữ nhật đó là………………….cm.

Bài 20. Cho một hình chữ nhật có chu vi 186 cm, nếu giảm chiều dài đi 7cm và tăng chiều rộng thêm 6cm thì nó trở thành hình vuông. Tính chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật đó.

    Trả lời: Chiều dài hình chữ nhật đó là………………….cm.

                     Chiều rộng hình chữ nhật đó là………………….cm.

Bài 21. Có 15 công nhân cùng làm một công việc, họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 8 ngày, người ta cử đến thêm 5 công nhân nữa để cùng làm công việc đó. Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó? ( Sức lao động của mọi người là như nhau).

     Trả lời: Họ sẽ cùng làm trong ……………….. ngày nữa.

Bài 22. Có 15 công nhân cùng làm một công việc, họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 6 ngày, người ta chuyển bớt 5 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?

      Trả lời: Các công nhân còn lại phải làm tiếp trong…………… ngày nữa.

Bài  23. Có 45 công nhân cùng làm một công việc, họ sẽ hoàn thành công việc trong 10 ngày. Sau khi cùng làm được 4 ngày, người ta chuyển bớt 15 công nhân để đi làm công việc khác. Hỏi các công nhân còn lại phải làm tiếp trong bao nhiêu ngày nữa thì mới hoàn thành công việc đó?

     Trả lời: Các công nhân còn lại phải làm tiếp trong……….ngày nữa.

Bài 24. Có 25 công nhân cùng làm một công việc, họ sẽ hoàn thành công việc trong 20 ngày. Sau khi cùng làm được 12 ngày, người ta cử thêm 15 công nhân nữa để cùng làm công việc đó. Hỏi họ sẽ cùng làm trong mấy ngày nữa thì sẽ hoàn thành công việc đó? (Sức lao động của mọi người là như nhau).

    Trả lời: Họ sẽ cùng làm trong……………… ngày nữa.

Hướng dẫn giải toán