VÒNG 3: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 3 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài: 

Bài 13: Một bếp ăn dự trữ một số gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày. Sau khi ăn được 5 ngày, bếp ăn nhận thêm 30 người nữa ( mức ăn của mỗi người như nhau). Hỏi số gạo còn lại đủ ăn trong bao nhiêu ngày nữa?

    Trả lời: Số gạo còn lại đủ ăn trong…………..ngày nữa.

Bài 14: Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 24 ngày, mỗi ngày đóng được 15 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Do cải tiến kĩ thuật, mỗi ngày xưởng đó đóng được 20 bộ bàn ghế. Hỏi xưởng đó làm trong bao nhiêu ngày thì hoàn thành kế hoạch?

    Trả lời: Xưởng hoàn thành kế hoạch trong………..ngày.

Bài 15. Theo dự định, một xưởng mộc phải làm trong 30 ngày, mỗi ngày đóng được 12 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch. Hỏi nếu xưởng đó muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày phải đóng được bao nhiêu bộ bàn ghế?

      Trả lời: Mỗi ngày xưởng đó phải đóng được……………bộ bàn ghế.

Bài 16: Hiệu của hai số bằng 154. Tỉ số của hai số đó là 11. Tìm hai số đó.

     Trả lời:    Số bé là…………………….

                      Số lớn là……………………

Bài 17. Tổng hai số bằng 297. Tỉ số của hai số đó là 12 . Tìm hai số đó.

     Trả lời: Số bé là…………..

                   Số lớn là………………..

Bài 18. Một hình chữ nhật có chu vi 168cm, biết chiều rộng bằng ¾ chiều dài. Tính chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

    Trả lời:  Chiều dài hình chữ nhật là…………..cm

                   Chiều rộng hình chữ nhật là…………………cm

Hướng dẫn giải