VÒNG 2: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG CẤP TRƯỜNG BAO GỒM TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 12

VÒNG 2

I/ Phần đề bài: 

Bài 7: Tìm hai số chẵn biết tổng của chúng bằng 210 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn khác.

    Trả Lời: Số thứ nhất là…………………

                     Số thứ hai là……………………..

Bài 8: Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng bằng 474 và biết giữa chúng có tất cả 37 số lẻ khác.

    Trả lời: Số thứ nhất là………………….

                    Số thứ hai là…………………….

Bài 9: Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 848 và biết giữa chúng có tất cả 14 số lẻ khác.

   Trả lời: Số thứ nhất là……………………

                   Số thứ hai là…………………….

Bài 10. Tìm hai số lẻ biết tổng của chúng bằng 406 và biết giữa chúng có tất cả 12 số chẵn khác.

    Trả lời: Số thứ nhất là……………………..

                    Số thứ hai là…………………………..

Bài 11. Một ô tô cứ đi được 150km thì tiêu thụ hết 12l xăng. Hỏi nếu tiêu thụ hết 16l xăng thì ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

        Trả lời: Nếu tiêu thụ hết 16l xăng thì ô tô đó đi được ………….km.

Bài 12:  Một bếp ăn dự trữ một số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày, thực tế chỉ có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mỗi người như nhau).

        Trả lời: Số gạo dự trữ đó đủ ăn trong ………………….ngày.

Hướng dẫn giải