VÒNG 13: BÀI TẬP LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP QUẬN/HUYỆN

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 12 – Vòng cấp Quận/Huyện

PHẦN I/ Phần đề bài:  

 Bài 94. Tìm hai số thập phân có thương hiệu hai số bằng 0,6.

      Trả lời:    Số bé là……………                                                                Số lớn là …………

Bài 95. Tìm số thập phân bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90.

     Trả lời:  Số đó là ……………..

Bài 96. Cho một phép chia biết nếu lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì bằng 2,4; còn nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần thương thì bằng 2,5. Tìm số bị chia của phép chia đó.

     Trả lời:  Số bị chia của phép chia đó là ……………..

Bài 97. Tính diện tích một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 10% thì diện tích hình vuông đó giảm đi 76 cm

    Trả lời:  Diện tích hình vuông đó là…….. cm

 Bài 98. Nếu tăng cạnh của một hình vuông thêm 20% thì diện tích hình vuông đó tăng thêm 396cm. Tính diện tích hình vuông đó.

    Trả lời: Diện tích hình vuông đó là ……… cm

Bài 99. Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 2022,95. Nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi thì tổng sẽ bằng 2909. Tìm số tự nhiên đó.

   Trả lời: Số tự nhiên đó là …

Bài 100. Tổng của một số thập phân và một số tự nhiên bằng 1079,69. Nếu bỏ dấu phẩy của osos thập phân đi thì tổng sẽ bằng 4514. Tìm số thập phân đó.

    Trả lời:  Số thập phân đó là …

Bài 101. Cho 3 số có tổng bằng 345. Biết 50% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai và bằng 20% số thứ ba. Tìm số thứ nhất.

    Trả lời: Số thứ nhất là …

 Hướng dẫn giải