VÒNG 11: BÀI TẬP LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 11 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài:  

Bài 79. Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa đi chữ số 5 ở hàng đơn vị của nó đi ta được số mới và tổng của số mới và số phải tìm bằng 2216.

Trả lời:  Số phải tìm là………………….

Bài 80. Tổng của hai số bằng 28,1; Số lớn hơn số bé 9,1 đơn vị. Hỏi cùng phải bớt mỗi số đi bao nhiêu đơn vị để số lớn gấp đôi số bé?

Trả lời: Cùng phải bớt mỗi số đi…………. đơn vị.

Bài 81. Hiệu của hai số bằng 9,5. Tìm số lớn, biết 30% số  lớn thì bằng 40% số bé.

Trả lời:   Số lớn là…………..

Bài 82. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Hai số có tổng bằng 126,81. Biết 40% số thứ nhất bằng 50% số thứ hai. Số thứ hai là………..

Bài 83. Viết số thích hợp vào chỗ chấm (…)

Cho 3 số có tổng bằng 162,5. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân với 3 và số thứ ba nhân với 2 ta được 3 tích bằng nhau.

      Số thứ nhất là…………..

Bài 84. Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( … )

Cho 3 số có tổng bằng 465. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2, số thứ 2 nhân với 3 và số thứ 3 nhân với 5 ta được 3 tích bằng nhau.

      Số thứ hai là……………..

Bài 85. Cho số thập phân A. Nếu chuyển dấu phẩy của số A sang trái 1 hàng ta được số B và chuyển sang phải 1 hàng ta được số C. Biết A + B + C = 218,448. Tìm số A.

      Trả lời:  Số A là……………….

Bài 86. Cho số thập phân A. Chuyển dấu phẩy của số A sang phải 1 hàng ta được số B và chuyển sang trái 1 hàng ta được số C. Biết B – C = 244,332. Tìm số A.

      Trả lời:   Số A là………………….

Hướng dẫn giải