VÒNG 10: BÀI TẬP LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 10 – Vòng cấp trường

PHẦN I/ Phần đề bài:  

Bài 70. Một cửa hàng mua vào 15 000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn?

Trả lời:  Cửa hàng đó phải bán ra với giá…………….. đồng một hộp.

Bài 71. Một cửa hàng mua vào 30 000 đồng một hộp bánh. Hỏi cửa hàng đó phải bán ra với giá bao nhiêu để mỗi hộp bánh lãi 20% giá bán?

Trả lời:   Cửa hàng đó phải bán với giá ………………động một hộp.

Bài 72. Một lớp học có một số học sinh, trong đó có 50% số học sinh xếp loại giỏi,  1/3 xếp loại khá, còn lại 7 bạn xếp loại trung bình. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?

Trả lời: Số học sinh của lớp là……………..bạn.

Bài 73. TÌm số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 25.

Trả lời: Số đó là………….

Bài 74. TÌm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó bằng 23.

Trả lời: SỐ đó là…………………

Bài 75. TÌm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42.

Trả lời:  SỐ đó là………………..

Bài 76. Tìm số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 90.

Trả lời: số đó là…………………

Bài 77. Tìm một số tự nhiên, biết nếu xóa đi chữ số hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm 1788 đơn vị.

Trả lời: Số đó là…………………….

Bài 78. TÌm một số tự nhiên, biết nếu xóa đi hai chữ số tận cùng của nó ta được số mới kém số phải tìm 1994 đơn vị.

Trả lời:   Số đó là…………………………

Hướng dẫn giải