VÒNG 1: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG (tiếp)

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG CẤP TRƯỜNG BAO GỒM TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 12

VÒNG 1

I/ Phần đề bài: 

Bài 4. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1980 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau.

Trả lời:       Số thứ nhất là………………….

                    Số thứ hai là…………………….

Câu 5. Tìm một phân số biết mẫu số hơn tử số 15 đơn vị và biết phân số đó có giá trị bằng 1

Trả lời: Phân số đó là………….

Câu 6. Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số bằng 215 và biết phân số đó có giá trị bằng 3

Trả lời: Phân số đó là……….

II/ Hướng dẫn – đáp số.

Bài 4:

Cách 1: Để giải bài toán này các em phải xác định được đây là bài toán thuộc dạng toán tìm hai số biết tổng vả tỉ số của hai số đó. Dựa vào điều kiện của bài toán, các em cần xác định được tỉ số của hai số đó là bao nhiêu?

Đem số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau, suy ra số thứ nhất bằng 4 số thứ hai.

Nếu ta đem biểu thị số thứ nhất là 5 phần bằng nhau thì số thứ hai là 4 phần như thế.

Vậy số thứ nhất là:         1980 : ( 5 + 4) × 5 = 1 100

Số thứ hai là:                   1980 – 1100 = 880.

Cách 2:  Đem số thứ nhất nhân với 4, số thứ hai nhân với 5 ta được hai tích bằng nhau. Ta giả sử số thứ nhất nhân với 4 bằng số thứ hai nhân với 5 và bằng 20 phần (20 là số bé nhất chia hết cho cả 4 và 5).

Vậy số thứ hai có số phần là:     20 : 5 = 4 (phần)

Số thứ nhất có số phần là:     20 : 4 = 5 (phần)

Vậy số thứ nhất là:    1980 : ( 5 + 4) × 5 = 1 100

Số thứ hai là:   1980 – 1 100 = 880.

Bài 5: Vì phân số đó có giá trị bằng  5 nên nếu ta biểu thị tử số là 3 phần bằng nhau thì mẫu số có 4 phần như thế.

Vậy tử số là:    15 : ( 4 – 3) × 3 = 45.

Mẫu số là :    45 + 15 = 60.

Vậy phân số đó là:  6

Bài 6: Cũng như bài 5, để giải bài toán này các em cần phải rút gọn phân số đó để có được tỉ số giữa tử số và mẫu số.

Vì phân số đó có giá trị bằng 7 , nên nếu ta biểu thị tử số là 2 phần bằng nhau thì mẫu số có 3 phần như thế.

Vậy tử số là:   215 : ( 2 + 3) × 2 = 86.

Mẫu số là :    215 – 86 = 129

Vậy phân số đó là:  8