VÒNG 1: BÀI TẬP TỰ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 – VÒNG CẤP TRƯỜNG

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG CẤP TRƯỜNG BAO GỒM TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 12

VÒNG 1

I/ Phần đề bài: 

Bài 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2013 và biết giữa chúng có 15 số chẵn

  Trả lời: Số thứ nhất là………………

                Số thứ hai là …………………

Bài 2: Tìm một phân số biết tổng của tử số và mẫu số của phân số đó bằng 198, phân số có giá trị bằng 1

 Trả lời:  Phân số đó là………………..

Bài 3: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2014 và biết giữa chúng có tất cả 21 số tự nhiên khác.

Trả lời: Số thứ nhất là……………………..

               Số thứ hai là………………………..

Hướng dẫn giải