Toán 5 – Tìm chữ số tận cùng của B = 7 x 17 x 27 x … x 1017

[Bồi dưỡng Violympic Toán lớp 5] – Đề bài: Tìm chữ số tận cùng của B = 7 x 17 x 27 x … x 1017.

Hướng dẫn giải:

+) Bước 1: Tìm B có bao nhiêu thừa số?

+) Bước 2: Ghép 4 thừa số liên tiếp thành một nhóm có chữ số tận cùng bằng 1.

+) Bước 3: Nhóm cuối cùng có mấy thừa số?

+) Bước 4: Từ nhóm cuối cùng có thể tìm được chữ số tận cùng của B.

Nếu có 1 thừa số có chữ số tận cùng bằng 7,

Nếu có 2 thừa số có chữ số tận cùng bằng 9,

Nếu có 3 thừa số có chữ số tận cùng bằng 3

Nếu có 4 thừa số có chữ số tận cùng bằng 1.

Đáp số: B có chữ số tận cùng bằng 9.