Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước

Bồi dưỡng Toán lớp 5 nâng cao – Chủ đề: Tìm số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước.

Bài 1: Khi viết thêm số 12 vào bên trái một số tự nhiên có hai chữ số thì số đó gấp lên 26 lần. Tìm số có hai chữ số đó.

Bài 2: Tìm một số tự nhiên biết nếu viết thêm chữ số 7 vào tận cùng bên phải thì được số mới hơn số phải tìm 1807 đơn vị.

Bài 3: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 21 vào bên trái số đó ta được một số gấp 31 lần số cần tìm.

Bài 4: Khi viết thêm số 65 vào bên phải một số tự nhiên có 3 chữ số thì số đó tăng thêm 97778 đơn vị. Tìm số đó.

Bài 5: Tìm số có ba chữ số biết rằng chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục, chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng trăm.

Bài 6: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng số đó gấp 5 lần tổng các chữ số của nó.

Bài 7: Tìm một số tự nhiên có bốn chữ số, biết rằng khi xóa hai chữ số tận cùng của số đó ta được số mới kém số phải tìm là 2935 đơn vị.

Bài 8: Tìm một số tự nhiên có ba chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 1 vào đằng trước số đó ta được số mới bằng 9 lần số phải tìm.

Bài 9: Khi xóa đi chữ số hàng chục và hàng đơn vị của một số tự nhiên có bốn chữ số thì số đó giảm đi 4455 đơn vị. Tìm số tự nhiên đó.

Bài 10: Tìm số có hai chữ số, biết rằng khi viết thêm số 14 vào bên trái số đó ta được một số gấp 26 lần số cần tìm.