Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất

[Violympic Toán lớp 5] – Đề bài: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số  dư lớn nhất.

Hướng dẫn giải:

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khi chia cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất là 674.

Số phải tìm là:

1 x 675 + 674 = 1349

Đáp số:    1349.