Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số

Dạng toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số.

Đăng ký học tập Toán lớp 5 cơ bản & nâng cao. Tel: 0919.281.916.


A. LÝ THUYẾT

Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó theo 2 cách:

Cách 1: Tìm số bé trước:

Số bé = (tổng – hiệu) : 2

Số lớn = tổng – số bé

Hay số lớn = hiệu + số bé

Hay số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Cách 2: Tìm số lớn trước

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

Số bé = tổng – số lớn

Hay số bé = số lớn – hiệu

Hay số bé = (tổng – hiệu) : 2.

Khi bài toán ẩn tổng hoặc ẩn hiệu thì ta phải tìm ra tổng hoặc hiệu rồi mới tìm số lớn, số bé.

Khi tổng và hiệu không cùng một thời điểm thì ta phải đưa tổng và hiệu về cùng một thời điểm rồi mới tìm số lớn, số bé.


B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 357, hiệu hai số là 33. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Số bé là: (357 – 33) : 2 = 162.

Số lớn là: (357 + 33) : 2 = 195

Đáp số: 162 và 195.


Ví dụ 2: Tổng của hai số là số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Tìm hai số đó.

Lời giải:

Số lẻ lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là: 9875.

Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023.

Số bé là: (9875 – 1023) : 2 =4426.

Số lớn là: 9875 – 4426 = 5449.

Đáp số: 4426 và 5499.


Ví dụ 3: Hiện nay, mẹ hơn con 32 tuổi. Hai năm nữa tổng số tuổi của hai mẹ con là 54 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay?

Lời giải

Mỗi năm mỗi người tăng thêm 1 tuổi vậy 2 người tăng thêm: 1 x 2 = 2 tuổi. Và 2 năm 2 người tăng thêm: 2 x 2 = 4 tuổi.

Tổng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là: 54 – 4 = 50 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: (50 – 32) : 2 = 9 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 50 – 9 = 41 (tuổi).

Đáp số: Con 9 tuổi; Mẹ 41 tuổi.


C. BÀI TẬP VẬN DỤNG


Bài 1: Tổng hai số bằng 38560. Số lớn hơn số bé là 328 đơn vị. Tìm hai số đó.

Bài 2: Chu vi của thửa ruộng hình chữ nhật là 336m. Chiều rộng kém chiều dài là 36 m. Hãy tính diện tích của thửa ruộng.

Bài 3: Tổng của hai số là số chẵn lớn nhất có bốn chữ số. Hiệu của hai số là số tròn chục lớn nhất có ba chữ số. Tìm hai số đó.

Bài 4: Một hình chữ nhật có chu vi 48 cm, chiều rộng kém chiều dài 8 cm.

  1. Tính diện tích hình đó.
  2. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật. Tính diện tích hình vuông đó.

Bài 5: Hiện nay, ông hơn cháu 62 tuổi. Hai năm nữa tổng số tuổi của hai ông cháu là 82 tuổi. Hỏi hai năm trước đây ông bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Hai ngăn sách có 450 quyển sách. Người ta chuyển 78 quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách còn lại ở ngăn dưới ít hơn số sách hiện có ở ngăn trên là 28 quyển. Hỏi lúc đầu, mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 7: Tổng của hai số là 713. Nếu bớt số lớn đi 26 đơn vị thì số lớn vẫn hơn số bé là 21 đơn vị. Tìm hai số đó?

Bài 8: Tổng của hai số lẻ là 24778. Tìm hai số đó, biết giữa chúng còn có 4 số chẵn nữa?