Tích sau 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x … x 50 x 51 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Đề bài: Tích sau 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x … x 50 x 51 có tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0?


Hướng dẫn giải:

Để biết được tích trên có tận cùng bao nhiêu chữ số 0, cần phải xác định trong tích trên có bao nhiêu tích: 2 x 5.

Các thừa số có chứa tích của 5 là: 15 = 3 x 5; 20 = 4 x 5; 25 = 5 x 5; 30 = 6 x 5; 35 = 7 x 5; 40 = 8 x 5; 45 = 9 x 5; 50 = 2 x 5 x 5;

Vậy trong tích trên có chứa (1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + 2) = 10 thừa số 5 và có nhiều hơn 10 thừa số 2 do đó:

Tích 12 x 13 x 14 x 15 x 16 x … x 50 x 51 có 10 chữ số 0 tận cùng.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.