PH Ngô Quý Dân hỏi bài toán lớp 5 như sau:

[Hỗ trợ giải đáp chương Toán 5] – PH Ngô Quý Dân hỏi bài toán lớp 5 như sau:

Đề bài: Có một quyển sách mà số chữ số dùng để đánh số các trang của nó là một số chia hết cho số trang quyển sách đó. biết số trang của quyển sách là số có ba chữ số. hỏi quyển sách này có bao nhiêu trang?

Hướng dẫn: 

Gọi số có ba chữ số là n. Ta tính được số các chữ số của một quyển sách là: 3n – 108

Theo đề bài: 3n – 108 chia hết cho n. Mà 3n chia hết cho n nên suy ra: 108 chia hết cho n.

n là số có ba chữ số, vậy n = 108.

Thử lại: Ta có: 3 x 108 – 108 = 2 x 108 chia hết cho 108.

Đ/s: Số trang của một quyển sách theo bài toán là: 108.

Chú ý: Số trang đánh quyển sách được đánh bắt đầu từ 1.

Chúc em học tập tốt 🙂

Thân ái!