Những bài toán hay trong toán lớp 5 – Bài 2

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Những bài toán hay trong toán lớp 5 – Bài 2.

Đăng ký học tập bồi dưỡng Toán lớp 5 trực tuyến. Liên hệ: 0919.281.916.

Đề bài: Cho số có hai chữ số. Nếu viết thêm vào bên phải số đó hai chữ số nữa thì được một số mới lớn hơn số đã cho 1986 đơn vị. Hãy tìm số đã cho và 2 chữ số viết thêm ?


Hướng dẫn giải:

Khi viết thêm hai chữ số vào bên phải thì số mới gấp 100 lần số cần tìm và thêm số bằng giá trị của số ghép bởi hai chữ số viết thêm.

Số mới hơn số ban đầu là: 100 – 1 = 99 lần số cần tìm và số bằng giá trị của số ghép bởi hai chữ số viết thêm.

Vậy 1986 = 99 lần số cần tìm cộng thêm số ghép bởi hai chữ số viết thêm.

Suy ra: 99 lần số cần tìm bằng hiệu của 1986 và số ghép bởi hai chữ số viết thêm.

Vậy: 1986 trừ đi số ghép bởi hai chữ số viết thêm phải chia hết cho 99.

Ta có: 1986 : 99 = 20 dư 6.

Số nhỏ hơn mà gần 1986 nhất chia hết cho 99 là: 1980.

Vậy: 99 lần số cần tìm bằng 1980.

Số cần tìm: 1980 : 99 = 20.

Số mới là: 20 + 1986 =  2006

Hai chữ số viết thêm là: 0 và 6.

Đáp Số: 20; 0 và 6.