Một số bài toán về phương pháp giả thiết tạm (Phần 1)

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5 trên mạng] – Một số bài toán về phương pháp giả thiết tạm (Phần 1).

Liên hệ đăng ký học Toán 5 trực tuyến: 0919.281.916.


Bài 1: Hai người thợ làm chung một công việc thì phải làm trong 7 giờ mới xong. Nhưng người  thợ cả chỉ làm 4 giờ rồi nghỉ do đó người thứ hai phải làm 9 giờ nữa mới xong.Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phải làm mấy giờ mới xong?


Bài giải:


Lấy 4 giờ của người thợ thứ hai để cùng làm với thợ cả thì được: 4/7 (công việc)
Thời gian còn lại của người thứ hai: 9 – 4 = 5 (giờ)
5 giờ của người thứ hai làm được:  1 – 4/7 = 3/7 (công việc)
Thời gian người thợ thứ hai làm xong công việc:   5 : 3 x 7 = 11 giờ 40 phút.
7 giờ người thứ hai làm được:   3/7 : 5 x 7 = 0,6 (công việc)
7 giờ người thợ cả làm được:  1 – 0,6 = 0,4 (công việc)
Thời gian người thợ cả làm xong công việc:  1 : 0,4 x 7 = 17 giờ 30 phút

Đ/s: 17 giờ 30 phút.


Bài 2Hai người cùng làm một công việc trong 16 giờ thì xong . Nếu người thứ nhất làm trong 3 giờ, người thứ hai làm trong 6 giờ thì họ làm 25% công việc. Hỏi mỗi người làm công việc đó một mình thì trong bao lâu sẽ hoàn thành công việc đó?

Bài giải:


Lấy 3 giờ của người thứ 2 để cùng làm chung 3 giờ với người thứ nhất thì được 3/16 công việc, tương đương với 3 : 16 =0,1875 = 18,75% (công việc)
3 giờ còn lại của người thứ 2 làm được:  25% – 18,75% = 6,25%
Thời gian người thứ hai làm xong công việc:  3 x 100 : 6,25 = 48 (giờ)
3 gời người thứ nhất làm được:   18,75% – 6,25% = 12,5%
Thời gian người thứ nhất làm xong công việc:  3 x 100 : 12,5 = 24 (giờ)


Đáp số:   24 giờ  ;   48 giờ


Bài 3: Một quầy bán hàng có 48 gói kẹo gồm loại 0,5kg; loại 0,2kg và loại 0,1kg. Khối lượng cả 48 gói la 9kg. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu gói (biết số gói 0,1kg gấp 3 lần số gói 0,2kg).


Bài giải:

Như vậy nếu có 1 gói 0,2kg thì có 3 gói 0,1kg.
Tổng khối lượng 1 gói 0,2kg và 3 gói 0,1kg.
0,2 + 0,1 x 3 = 0,5 (kg)
Giả sử đều là gói 0,5kg thì sẽ có tất cả:
9 : 0,5 = 18 (gói)
Như vậy sẽ còn thiếu:
48 – 18 = 30 (gói)
Còn thiếu 30 gói là do ta đã tính (3+1=4) 4 gới (vừa 0,2g vừa 0,1kg) thành 1 gói.
Mỗi lần như vậy số gói sẽ thiếu đi:
4 – 1 = 3 (gói)
Số gói cần phải thay là:  30 : 3 = 10 (gói)
Số gói 0,5 kg:    18 – 10 = 8 (gói 0,5kg)
10 gói 0,2kg thì có số gói 0,1kg:  10 x 3 = 30 (gói 0,1kg)


Đáp số: 0,5kg có 8 gói  ;  0,2kg có 10 gói  ;  0,1kg có  30 gói


Chúc các em học tập tốt 🙂

Thân ái!