Hướng dẫn giải Vòng 8 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 8 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 50.

Vì số bé nhân với 4 bằng số lớn nhân với 3 vậy số bé bằng ¾ số lớn. Ta có sơ đồ:

bài 50

Số lớn là:    8,7 × 4 = 34,8.

Số bé là:      34,8 – 8,7 = 26,1.

Bài 51.  Vì thương của hai số cần tìm là 0,5 nên số lớn gấp 2 lần số bé.

bài 51

Số bé là:     216 : ( 2 + 1) × 1 = 72

Số lớn là:   72 × 2 = 144.

Bài 52. Ở bài toán này các em cần lưu ý thương của hai số là số thập phân. Để giải được bài toán này các em cần đổi thương từ số thập phân ra phân số để vẽ sơ đồ minh họa.

Thương của hai số cần tìm là 0,75 = ¾ hay số bé bằng ¾ số lớn.

Ta có sơ đồ:

Bài 52

Số bé là:     0,75 : 1 × 3 = 2,25

Số lớn là:    2,25 + 0,75 = 3

Bài 53. Tương tự như bài 52.

Thương của hai số cần tìm là 0,,25 = ¼ hay số lớn gấp 4 lần số bé. Ta có sơ đồ:

bài 53.

Số bé là:     0,25 : ( 4 + 1) × 1 = 0,05.

Số lớn là:    0,25 – 0,05 = 0,2

Bài 54.    Thương của hai số cần tìm là 1,5 = 53-1 , hay số lớn bằng 53-1 số bé.

Ta có sơ đồ:

bài 54

Số bé là:    62,5 : ( 3 + 1) × 2 = 25.

Số lớn là:   62,5 – 25 =  37,5.

Bài 55. Thương của hai số cần tìm là 1,25 = 55 hay số lớn bằng 55 số bé. Ta có sơ đồ:

bài55

Số bé là:      3,45 × 4 = 13,8.

Số lớn là:     13,8 + 3,45 = 17,25.

Bài 56. Tổng số tuổi của hai cha con 4 năm sau là:    42 + 4 + 4 = 50 (tuổi)

Ta có sơ đồ tuổi hai cha con sau 4 năm nữa:

bai 56

Tuổi con sau 4 năm nữa là:     50 : ( 4 + 1) = 10 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:   10 – 4 = 6 (tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:    42 – 6 = 36 ( tuổi).

Bài 57. Tổng số tuổi của hai mẹ con 2 năm trước là:    56 – ( 2 + 2) = 52 (tuổi)

Ta có sơ đồ tuổi hai mẹ con 2 năm trước:

bai 57

Tuổi con 2 năm trước là:     52 : ( 3 + 1) = 13 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:     13 + 2 = 15 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:   56 – 15 = 41 ( tuổi)