Hướng dẫn giải Vòng 7 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 7 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 43.

Ta có sơ đồ:

bài 43

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 3 lần số bé là:    133 – 19 = 114

Số bé là:     114 : 3 = 38

Số lớn là:   113 + 38 = 171

Bài 44.

Ta có sơ đồ:

bài 44

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 3 lần số bé là:   258 – 21 = 237

Số bé là:    237 : 3 = 79.

Số lớn là:    258 – 79 = 179.

Bài 45.  Ta có sơ đồ:

bài 45

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 2 lần số bé là:    245 – 41 = 204

Số bé là:    204 : 2 = 102

Số lớn là:    102 + 245 = 347.

Bài 46.  Ta có sơ đồ:

bài 46

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 2 lần số chia là:    218 – 24 = 194

Số chia là:        194 : 2 = 97

Số bị chia là:    97 + 218 = 315

Bài 47. Ta có sơ đồ:

bài 47

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 3 lần số chia là:    340 – 19 = 321

Số chia là:          321 : 3 = 107

Số bị chia là:     340 – 107 = 233

Bài 48.  Ta có sơ đồ:

bài 48

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 4 lần số chia là:    426 – (41 + 41) = 344

Số chia là:    344 : 4 = 86

Số bị chia là:    86 × 3 + 41 = 299

Bài 49. Ta có sơ đồ:

bài 49

Nhìn vào sơ đồ ta thấy 5 lần số chia là:    515 – ( 25 + 25) = 465

Số chia là:    465 : 5 = 93

Số bị chia là:   93 × 4 + 25 = 397