Hướng dẫn giải Vòng 5 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 5 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 25.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định đây là bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ của hai số đó. Các em cần tìm được tổng số tuổi của hai bố con trước đây 2 năm.

Tổng số tuổi của hai bố con 2 năm trước đây là:    54 – ( 2 + 2) = 50 (tuổi)

Tuổi con 2 năm trước là:   50 : ( 4 + 1) = 10 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:   10 + 2 = 12 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:  54 – 12 = 42 (tuổi).

Bài 26.

Tương tự như bài 25, các em cần xác định được đây là bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ của hai số đó. Các em cần tìm được tổng số tuổi của hai bố con sau 15 năm nữa.

Tổng số tuổi của hai bố con 15 năm sau là:   60 + 15 + 15 = 90 ( tuổi)

Tuổi con sau 15 năm nữa là:   90 : ( 2 + 1) = 30 (tuổi).

Tuổi con hiện nay là:   30 – 15 = 15 ( tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:  60 – 15 = 45 (tuổi)

Bài 27.

Tổng số tuổi của hai mẹ con sau 2 năm nữa là:    52 + 2 + 2 = 56 ( tuổi)

Tuổi con sau 2 năm nữa là:   56 : ( 3 + 1) = 14 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:  14 – 2 = 12 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:   52 – 12 = 40 ( tuổi)

Bài 28.

Tổng số tuổi của hai mẹ con 4 năm sau là:    42 + 4 + 4 = 50 ( tuổi)

Tuổi con sau 4 năm nữa là:   50 : ( 4 + 1) = 10 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 10 – 4 = 6 ( tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:   42 – 6 = 36 ( tuổi)

Bài 29.

Tổng số tuổi của hai bố con 4 năm trước là:    68 – ( 4 + 4) = 60 (tuổi)

Tuổi con 4 năm trước là:   60 : ( 3 + 1) = 15 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:    15 + 4 = 19 (tuổi)

Tuổi bố hiện nay là:    68 – 19 = 49 ( tuổi)

Bài 30.

Tuổi của con có bao nhiêu ngày thì tuổi của mẹ có bấy nhiêu tuần, vậy tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con.

Tuổi con hiện nay là:    40 : ( 7 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:    40 – 5 = 35 ( tuổi)

Bài 31.

Tuổi của cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi của bà có bấy nhiêu năm, vậy tuổi bà gấp 12 lần tuổi cháu.

Tuổi cháu hiện nay là:   65 : ( 12 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi bà hiện nay là:  65 – 5 = 60 (tuổi)

Bài 32.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định được đây là bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ số giữa hai số đó. Các em cần xác định tỉ số tuổi của hai ông cháu là bao nhiêu.

Tuổi của cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi của ông có bấy nhiêu năm, vậy tuổi ông gấp 12 lần tuổi cháu.

Tuổi cháu hiện nay là:    78 : ( 12 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi ông hiện nay là: 78 – 6 = 72 (tuổi)