Hướng dẫn giải Vòng 3 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 3 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 13.

Cách 1:   Gọi số gạo mỗi người ăn trong 1 ngày là 1 suất.

Vậy số suất gạo bếp ăn dự trữ là:    120 × 20 = 2400 (suất).

Sau khi ăn 5 ngày, số suất gạo còn lại là:   2400 – 120 × 5 = 1800 (suất)

Sau khi đến thêm 30 người bếp ăn có số người ăn là:    120 + 30 = 150 (người)

Số gạo còn lại đủ cho bếp ăn trong:   1800 :  150 = 12 (ngày).

Cách 2: 

Sau khi ăn được 5 ngày, số gạo còn lại đủ cho 120 người ăn trong:   20 – 5 = 15 (ngày)

Sau khi đến thêm 30 người, bếp ăn có số người ăn là:  120 + 30 = 150 (người)

Số gạo còn lại đủ cho cho bếp ăn trong:        13

Bài 14.

Sô bộ bàn ghế phải đóng theo kế hoạch là:    15 × 24 = 360 (bộ)

Mỗi ngày đóng 20 bộ bàn ghế thì xưởng đó hoàn thành kế hoạch trong:    360 : 20 = 18 (ngày)

Bài 15.

Số bộ bàn ghế phải đóng theo kế hoạch là:       12 × 30 = 360 (bộ)

Muốn hoàn thành kế hoạch trong 20 ngày thì mỗi ngày xưởng đó phải đóng số bộ bàn ghế là:   360 : 20 = 18 (bộ)

Bài 16.

bài 16

Bài 17.

bai 17

Bài 18.

bai 18