Hướng dẫn giải Vòng 2 Toán Violympic lớp 5

VÒNG 2

II/ Hướng dẫn giải bài tập – Đáp số

Bài 7.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định được hiệu của 2 số đó.

Vì giữa hai số chẵn đó có tất cả 18 số chẵn khác.

Vậy hiệu hai số đó là:  ( 18 + 1) × 2 = 38.

Số bé là:  ( 210 – 38 ) : 2 = 86

Số lớn là :    86 + 38 = 124.

Bài 8.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định được hiệu của 2 số đó.

Vì giữa hai số lẻ đó có tất cả 37 số lẻ khác.

Vậy hiệu hai số đó là:  ( 37 + 1) × 2 = 76.

Số bé là:   ( 474 – 76) : 2 = 199.

Số lớn là:  199 + 76 = 275.

Bài 9.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định được hiệu của 2 số đó.

Vì giữa hai số chẵn đó có tất cả 14 số lẻ khác, nên giữa hai số chẵn đó có 13 số chẵn khác. Số các số tự nhiên giữa hai số chẵn đó là:    14 + 13 = 27 ( số).

Hiệu hai số đó là: 27 + 1 = 28

Số bé là: ( 848 – 28) : 2 = 410

Số lớn là: 410 + 28 = 438.

Bài 10.

Để giải được bài toán này, các em cần xác định được hiệu của hai số đó.

Vì giữa hai số lẻ đó có tất cả 12 số chẵn, suy ra giữa hai số đó có 11 số lẻ khác. Số các số tự nhiên giữa hai số lẻ đó là:

12 + 11 = 23 (số)

Hiệu hai số đó là:      23 + 1 = 24

Số bé là:         ( 406 – 24 ) : 2 = 191

Số lớn là:       191 + 24 = 215

Bài 11.

Cách 1: Trung bình 1l xăng ô tô đó đi được:   150 : 12 = 9 (km)

Nếu tiêu thụ hết 16l xăng thì ô tô đó đi được:   9 ×  16 = 200 (km)

Cách 2: Nếu tiêu thụ hết 16l xăng thì ô tô đó đi được:  150 × 10 = 200 (km)

Bài 12.

Số ngày một người ăn hết số gạo đó là:   12 × 200 = 2400 (ngày)

Số ngày 150 người ăn hết số gạo đó là:   2400 : 150 = 16 (ngày)