Hướng dẫn giải Vòng 10 Toán Violympic lớp 5

LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 QUA CÁC VÒNG TỪ CẤP TRƯỜNG ĐẾN CẤP TỈNH/THÀNH PHỐ – QUỐC GIA NĂM 2016-2017.

VÒNG 10 – Vòng cấp trường

PHẦN II/ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 70.

Để giải được bài toán này, các em cần lắm vững mối quan hệ giữa tiền vốn, tiền bán và tiền lãi.

Để được lãi 20% tiền vốn thì tiền lãi là:   15000 : 100 × 20 = 3000 (đồng)

Vậy để được lãi 20% tiền vốn thì cửa hàng phải bán hộp bánh đó với giá:   15000 + 3000 = 18000 (đồng)

Bài 71.

Để giải được bài toán này, các em cần lắm vững mối quan hệ giữa tiền vốn, tiền bán và tiền lãi.

Để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh thì tiền vốn chiếm số phần trăm giá bán là:    100% – 20% = 80%.

Vậy để được lãi 20% giá bán thì cửa hàng phải bán hộp bánh đó với giá:   30000 : 80 × 100 = 37500 (đồng)

Bài 72.

Để giải được bài toán này các em cần xác định được 7 bạn học sinh trung bình tương ứng với bao nhiêu phần trăm hay bao nhiêu phần số học sinh của lớp.

50% =  ½

7 bạn xếp loại trung bình ứng với số phần học sinh của lớp là:  bai 72

Số học sinh của lớp là:   bai 72-1

Bài 73.

Ta thấy để số đó nhỏ nhất thì số đó phải có ít chữ số nhất. Vì tổng các chữ số của số đó bằng 25 mà:  25 = 9 + 8 + 7 + 1

Vậy số tự nhiên nhỏ nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 25 là số:   1789.

Bài 74. Ta thấy để số đó lớn nhất thì số đó phải có nhiều chữ số nhất. Vì tổng các chữ số của số đó bằng 23 mà:

23 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 2 = 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 8

Vậy số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của số đó bằng 23 là số 8543210.

Bài 75. Ta thấy để số đó lớn nhất thì số đó phải có nhiều chữ số nhất. Tích các chữ số của số đó bằng 42 mà

42 =  1 × 2 × 3 × 7

Vậy số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 42 là số 7321

Bài 76. Để số đó lớn nhất thì số đó phải có nhiều chữ số nhất. Vì tích các chữ số của số đó bằng 90 mà:

90 = 1 × 2 × 3 × 5 × 3 = 1 × 2 × 5 × 9.

Vậy số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của số đó bằng 90 là số 9521.

Bài 77. 

Để giải được bài toán này, các em cần phải nắm vững cách dùng chữ thay số và cách phân tích cấu tạo số.

Gọi số đó là bai 77

Ta có:    bai 77 = A + 1788 hay A × 10 + b = A + 1788

hay:         A × = 1788 – b

Ta thấy A × 9 chia hết cho 9, suy ra 1788 – b cũng phải chia hết cho 9.

Vì 1788 chia cho 9 dư 6 mà b là một chữ số vậy b = 6.

Ta có: A = ( 1788 – 6) : 9 = 198.

Vậy số phải tìm là 1986.

Bài 78.

Để giải được bài toán này, các em cần phải nắm vững cách dùng chữ thay số và cách phân tích cấu tạo số.

bai 78