Hỏi đáp Toán lớp 5 – PH Nguyễn Hữu Lộc

[HỎI ĐÁP TOÁN LỚP 5] – ĐỀ BÀI: TỔNG CỦA 2 SỐ LÀ 112. NẾU LẤY SỐ LỚN CHIA SỐ BÉ THÌ TA ĐƯỢC THƯƠNG LÀ 4 VÀ SỐ DƯ LÀ 12. TÌM MỖI SỐ.

HƯỚNG DẪN:

THEO ĐỀ BÀI TA SUY RA: Số bé + Số lớn = 112 và Số lớn = 4 x số bé + 12.

Nên suy ra: Số bé + 4 x số bé + 12 = 112

Hay: 5 x số bé = 112 – 12

Hay: 5 x số bé = 100

Hay: Số bé = 100 : 5 = 20

Suy ra Số lớn = 112 – 20 = 92.

Đ/s: Số lớn: 92; Số bé: 20.