Dãy chữ viết theo quy luật: Bài toán về dãy chữ

Bồi dưỡng Toán lớp 5 nâng cao: Bài toán về dãy chữ.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Một người viết liên tiếp nhóm chữ Tổ quốc việt nam thành dãy
TO QUOC VIET NAM TO QUOC VIET NAM …
Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?

  1. Bạn An đếm được trong dãy có 1995 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Giải thích tại sao?
  2. Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo thứ tự : Xanh, đỏ, tím, vàng. xanh, đỏ, … Hỏi chữ cái thứ 1995 trong dãy tô màu gì?

Bài 2: Bạn Tùng cho các viên bi vào hộp lần lượt theo thứ tự là: bi vàng, bi đỏ, bi xanh, bi trắng rồi lại đến bi vàng, bi đỏ, bi xanh, bi trắng … cứ như vậy. Hỏi muốn có 12 viên bi đỏ trong hộp thì phải bỏ vào hộp ít nhất bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Một người viết liên tiếp nhóm chữ Tổ quốc việt nam thành dãy
TO QUOC VIET NAM TO QUOC VIET NAM…
Người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ O? bao nhiêu chữ I?

Bài 4: Một người viết liên tiếp nhóm chữ: TOANDAISO thành dãy: TOANDAISOTOANDAISO… Hỏi nếu viết 817 lần dãy số đó thì có bao nhiêu chữ cái A ?

Bài 5: Bạn Lan cất những chiếc bóng bay chưa thổi vào một chiếc hộp lần lượt theo thứ tự là: màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng rồi lại đến màu xanh , màu đỏ , màu tím, màu vàng … cứ như vậy. Hỏi chiếc bóng bay thứ 98 màu gì ?

Bài 6: Bạn Trung viết liên tiếp các nhóm chữ THITRANHAIHA thành dãy: THITRANHAIHA THITRANHAIHA THITRANHAIHA …Hỏi nếu đếm được trong dãy đó có 90 chữ A thì dãy đó có bao nhiêu chữ H ?

Bài 7: Một người viết liên tiếp nhóm chữ :
THIXAHAIDƯƠNG thành dãy THIXAHAIDƯƠNGTHIXAHAIDƯƠNG …… Hỏi:

  1. Bạn Hải đếm được trong dãy có 2001 chữ A. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay đếm sai? Giải thích tại sao?
  2. Người ta tô màu các chữ cái trong dãy theo thứ tự: XANH, ĐỎ, TÍM, VÀNG, XANH, ĐỎ, TÍM,… hỏi chữ cái thứ 2001 trong dãy được tô màu gì?

Bài 8: Viết liên tiếp các chữ cái A, N, L, Ư, U thành dãy AN LƯU, AN LƯU, … Chữ cái thứ 1998 là chữ cái gì?

Bài 9: Một dãy chữ gồm các nhóm từ ” hãy cố gắng” được viết liên tục như sau: HAY CO GANG HAY CO GANG HAY…
Nếu trong dãy có 426 chữ A thì trong dãy có tất cả bao nhiêu chữ N?