Chủ đề về dãy số tự nhiên

[Bồi dưỡng Toán lớp 5 trên mạng] – Chủ đề về dãy số tự nhiên.

Bài 1: Số nào thuộc dãy số sau: 3; 6; 12; 24; …

 • A. 9999
 • B. 1000
 • C. 798
 • D. 384

Bài 2: Dãy số: 11; 14; 17; …; 65; 68 có bao nhiêu số hạng?

 • A. 26
 • B. 24
 • C. 20
 • D. 22

Bài 3: Số 2009 có thuộc dãy số: 2; 5; 8; 11; 14; … không?

Bài 4: Viết tiếp ba số hạng của dãy số sau:

 1. 1; 2; 3; 5; 8; …
 2. 0; 2; 4; 6; 12; 22; …

Bài 5: Trong các số có ba chữ số:

 1. Có bao nhiêu số chẵn chia hết cho 9?
 2. Có bao nhiêu số chia cho 4 dư 1?

Bài 6: Tìm tổng của các số có hai chữ số chia hết cho 3.

Bài 7: Một người viết liên tiếp nhóm chữ TO QUOC VIET NAM thành dãy:
TOQUOCVIETNAMTOQUOCVIETNAM….

 1. Chữ cái thứ 2007 trong dãy là chữ gì?
 2. Nếu người ta đếm được trong dãy có 50 chữ T thì dãy đó có bao nhiêu chữ O, bao nhiêu chữ I?
 3. Bạn An đếm được trong dãy có 2007 chữ O. Hỏi bạn ấy đếm đúng hay sai? Tại sao?

Bài 8: Số 2002 có thuộc dãy số: 2; 5; 8; 11; 14; … không?

Bài 9: Một người viết liên tiếp nhóm chữ CHAM HOC CHAM LAM thành dãy:
CHAMHOCCHAMLAMCHAMHOCCHAMLAM….

 1. Chữ cái thứ 1000 trong dãy là chữ gì?
 2. Nếu người ta đếm được trong dãy có 1200 chữ H thì dãy đó có bao nhiêu chữ A?

Bài 10: Tính tổng của 1000 số lẻ đầu tiên?

Bài 11: Tính tổng các số chia cho 4 dư 1 và nhỏ hơn 1000.

 

Bài 12: Tổng dãy số: 1,4,7,...,2014 là bao nhiêu?