Cho dãy số : 5, 18, 49, 104, …. Tìm số tiếp theo của dãy số?

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 5] – Phần hỗ trợ giải đáp: Đề bài: Cho dãy số : 5, 18, 49, 104, …. Tìm số tiếp theo của dãy số?


Hướng dẫn giải:

Ta có:

+) 5 = 1 x 5

+) 18 = 3 x 6

+) 49 = 7 x 7

+) 104 = 13 x 8

Ta thấy:

3 = 2 + 1; 7 = 2 x 2 + 3; 13 = 3 x 2 + 7

6 = 5 + 1; 7 = 6 + 1; 8 = 7 + 1

Vậy,  số tiếp theo của dãy là: (4 x 2 + 13) x (8 + 1) = 189.