Bài toán xác định số hạng chưa biết của dãy số

Toán lớp 5 nâng cao: Chủ đề về Bài toán xác định số hạng chưa biết của dãy số.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Cho dãy số: 1, 2, 3, ……., n. Hãy tìm số n biết tổng của dãy số là 136.

Bài 2: Cho dãy số 1, 2, 3,….. Hỏi chữ số thứ 200 là chữ số nào ?

Bài 3: Cho dãy số : 5, 8, 11, 14, ……

  1. Tìm số hạng thứ 200 của dãy số.
  2. Nếu cứ viết tiếp thì các số : 1000 ; 2009 ; 5000 có là số hạng của dãy không ? Tại sao?

Bài 4: Tìm số hạng thứ 100 của các dãy số được viết theo quy luật: 3; 8; 15; 24; 35…

Bài 5: Cho dãy số 1, 3, 5, 7, …., n. Biết tổng của dãy bằng 100. Hỏi n là chữ số nào ?

Bài 6: Cho 1 số có 2 chữ số, một dãy số được tạo nên bằng cách nhân đôi chữ số hàng đơn vị của số này rồi cộng với chữ số hàng chục, ghi lại kết quả; tiếp tục như vậy với số vừa nhận được … (Ví dụ có thể là dãy: 59, 23, 8, 16, 13, … ). Tìm số thứ 2010 của dãy nếu số thứ nhất là 14.

Bài 7: Cho dãy số chẵn liên tiếp : 2, 4, 6, 8, 10, …2468.

  1. Hỏi dãy có bao nhiêu chữ số
  2. Tìm chữ số thứ 2000 của dãy đó

Bài 8: Tìm số hạng đầu tiên của dãy số sau :

  1. …; 24; 27; 30.
  2. …; 47; 52; 57.
  3. …; 64; 81; 100.