Bài toán về tam suất thuận

[Phương pháp giải toán lớp 5 – Bài toán về tam suất thuận] – Đề bài: Một xí nghiệp dự định may 48 bộ quần áo trẻ em hết 120m vải. Ngày đầu may được 19 bộ, ngày sau may hết 57,5m vải. Hỏi còn phải may bao nhiêu bộ quần áo nữa?

Hướng dẫn giải:

+) Số vải để may 1 bộ quần áo là: 120 : 48 = 2,5m.

+) Số bộ quần áo may ngày hôm sau là: 57,5 : 2,5 = 23 bộ.

+) Xí nghiệp đã may được: 19 + 23 = 42 bộ.

+) Vậy, xí nghiệp còn phải may: 48 – 42 = 6 bộ.

Đ/s: 6 bộ quần áo.


Bài tập tự luyện:

Bài 1: Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một quãng đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (Mức làm của mọi người đều như nhau).

Bài 2: Một số thùng đựng đầy nước cân nặng 27kg. Nếu đổ bớt đi 2/5 số nước thì thùng nước chỉ còn nặng 17kg. Hỏi thùng không đựng nước nặng bao nhiêu kg?


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.