Bài toán về chữ số tận cùng

Bồi dưỡng Toán lớp 5 nâng cao: Chủ đề bài toán về chữ số tận cùng.


Bài 1: Cho dãy số: 13, 14, 15,…, 22
Tích các số hạng của dãy số trên có tận cùng bao nhiêu chữ số 0?

Bài 2: Cho số a=1234567891011121314... được viết bởi các số tự nhiên liên tiếp.
Số có tận cùng là chữ số nào, biết số aa100 chữ số.

Bài 3: Tìm hai chữ số tận cùng của tích tất cả các số hạng của dãy số sau đây:
71×72×73×74×75×...×8871×72×73×74×75×…×88.

Bài 4: Cho dãy số: 1, 5, 6, 11,…, 118, 191
Tìm hai chữ số tận cùng của tích tất cả các số hạng của dãy số trên?

Bài 5: Cho hai dãy số:
Dãy A: 2001, 2002, 2003, …, 2009
Dãy B: 21, 32, 43, 54, …, 19
Tìm chữ số hàng đơn vị của phép tính lấy tổng dãy A trừ đi tổng dãy B.

Bài 6: Cho các dãy tính:
A=81×82×83×84×85
B=86×87×88×89×90
Tìm chữ số tận cùng của phép tính A+B

Bài 7: Cho dãy số tự nhiên từ 1 đến n.
Hỏi tổng tất cả số hạng của dãy số trên (n bất kỳ) có thể tận cùng là những chữ số nào?

Bài 8: Cho dãy số: 1, 2, 3,…, 50.
Tích các số hạng của dãy số trên có tận cùng bao nhiêu chữ số 0?

Bài 9: Tích sau tận cùng bằng mấy số 0 ?
13×14×15×...×22

Bài 10: Tìm chữ số tận cùng của S biết
S=2×2×2×...×2 (2016 số 2)