Bài toán liên quan về Tổng – Hiệu

[Bồi dưỡng Toán lớp 5] – Bài toán liên quan về Tổng – Hiệu.

Đề bài: Ba bạn Lan, Đào, Hồng có tất cả 27 cái kẹo. Nếu Lan cho Đào 5 cái, Đào cho Hồng 3 cái, Hồng cho lại Lan 1 cái thì số kẹo của ba bạn bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy cái kẹo?


Hướng dẫn:

Sau khi cho thì:

+) Số kẹo của Lan giảm đi: 5 – 1 = 4 cái.

+) Số kẹo của Đào tăng thêm: 5 – 3 = 2 cái.

+) Số kẹo của Hồng tăng thêm: 3 – 1 = 2 cái.

Sau khi cho mỗi bạn đều có: 27 : 3 = 9 cái.

Vậy lúc đầu:

+) Lan có: 9 + 4 = 13 cái.

+) Đào có: 9 – 2 = 7 cái.

+) Hồng có: 9 – 2 = 7 cái.

Đáp số: Lan có: 13 cái kẹo; Đào có: 7 cái kẹo; Hồng có: 7 cái kẹo.


Bài tập tự luyện:

Bài 1: Tổng của ba số lẻ liên tiếp là 75. Tìm ba số đó.

Bài 2: Anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính số tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 3: Một miếng đất hình thang có diện tích 1610m2, chiều cao 20m. Biết rằng đáy lớn dài hơn đáy nhỏ 14m. Tính độ dài hai đáy của miếng đất ấy.

Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi thửa ruộng hình vuông cạnh dài 80m. Nếu giảm chiều dài  mảnh vườn đi 30m và tăng chiều rộng thêm 10m thì mảnh vườn sẽ có hình vuông. Tính diện tích mảnh vườn lúc đầu.


Chúc các em học tập tốt.

Thân ái.