Bài toán liên quan về phép chia có dư

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 5 – Bài toán liên quan về phép chia có dư.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Số nào trong các số 34; 67; 35; 36 sau khi chia cho 3 thì 2?

Bài 2: Hãy viết thêm vào bên phải số 53 một chữ số để nhận được số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau mà khi chia 3 dư 2?

Bài 3: Các số dư nhận được khi chia một số cho 5 là các số nào?

Bài 4: Hãy viết thêm ba chữ số vào bên phải số 2754 để được một số chẵn có bảy chữ số khác nhau, khi chia số đó cho 5 và 9 đều dư 1.

Bài 5: Tìm số tự nhiên có hai chữ số biết rằng lấy số đó chia cho chữ số hàng đơn vị của nó thì được thương là chữ số hàng đơn vị và số dư là chữ số hàng chục.

Bài 6: Cho a=5x1y. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để nhận được số đó có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2 và 3, và chia cho 5 dư 4.

Bài 7: Trong các số sau số nào chia 2 dư 1,chia 3 dư 2?

Bài 8: Tìm số tự nhiên bé nhất sao cho khi chia số đó cho 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4 và chia 7 dư 6.

Bài 9: Tìm số tự nhiên bé nhất khác 1 sao cho khi chia số đó cho 3; 4; 5 và 7 đều dư 1.