Bài toán liên quan về điều kiện chia hết

Bổ trợ kiến thức nâng cao Toán lớp 5 – Bài toán liên quan về điều kiện chia hết.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia số đó cho 2 dư 1, cho 3 dư 2, cho 4 dư 3, cho 5 dư 4, cho 6 dư 5, cho 7 dư 6.

Bài 2: Không làm phép tính xét xem các tổng và hiệu dưới đây có chia hết cho 3 hay không?

2454 + 374 và 2454 – 374.

Bài 3: Cho n=a378b là số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. Hỏi tìm được bao nhiêu số sau khi thay tất cả chữ số a và b vào để được số n chia hết cho 3 và 4?

Bài 4: Công ty X có một số công nhân hưởng mức lương 1 260 000 đồng. Một số khác hưởng mức lương 1 890 000 đồng. Sau khi phát lương tháng 7 cho một số công nhân này, cô kế toán cộng sổ hết 57 281 000 đồng. Hỏi cô kế toán cộng đúng hay sai? Vì sao?

Bài 5: Cho a=x459y. Hãy thay x, y bởi những chữ số thích hợp để khi chia a cho 2, 5, 9 đều dư 1.

Bài 6: Hãy tìm số tự nhiên bé nhất có bảy chữ số khác nhau chia hết cho 5?

Bài 7: Hãy viết tất cả các số có ba chữ số khác nhau từ bốn chữ số 0; 4; 5 và 9 thỏa mãn điều kiện:

  1. Chia hết cho 2
  2. Chia hết cho 4
  3. Chia hết cho 2 và 5

Bài 8: Cho a là số tự nhiên có ba chữ số. Viết các chữ số của a theo thứ tự ngược lại ta được số tự nhiên b. Hỏi hiệu hai số đó có chia hết cho 3 không? Tại sao?

Bài 9: Không làm phép tính xét xem các tổng và hiệu đưới đây có chia hết cho 3 hay không?
1 236 + 2 155 + 42 702

Bài 10: Lớp 5A xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4 được một số hàng không thừa bạn nào. Nếu lấy tổng các hàng xếp được đó thì được 39 hàng. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu bạn.