Bài tập về số tự nhiên (Phần 1)

Bài tập về số tự nhiên (Phần 1)

Đăng ký học tập Toán 5 cơ bản và nâng cao vui lòng liên hệ theo số máy: 0919.281.916


Bài 1:

a) Đọc các số sau: 2014; 190 327; 1 376 463

b) Viết các số sau:

– Năm trăm mười hai.

– Một nghìn không trăm lẻ năm.

– Tám mươi bảy nghìn ba trăm mười sáu.

Lời giải:

a) Đọc các số sau:

2014: Hai nghìn không trăm mười bốn.

190 327: Một trăm chín mươi nghìn ba trăm hai bảy.

1 376 463: Một triệu ba trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm sáu mươi ba.

b) Viết các số sau:

– Năm trăm mười hai: 512

– Một nghìn không trăm lẻ năm: 1 005

– Tám mươi bảy nghìn ba trăm mười sáu: 87 316.

Bài 2: Hãy viết các số tự nhiên gồm:

 1. 3 nghìn, 4 trăm, 5 chục và 6 đơn vị.
 2. 2 chục nghìn, 3 nghìn, 9 trăm và 2 đơn vị.
 3. 8 triệu, 1 trăm nghìn, 4 nghìn, 5 trăm, 6 chục và 9 đơn vị.
 4. 2 tỉ, 3 trăm triệu, 8 triệu, 7 trăm và 1 đơn vị.

Lời giải:

 1. 3 456
 2. 23 902
 3. 8 104 569
 4. 2 308 000 701.

Bài 3: Phân tích các số theo mẫu: Mẫu: 1945 = 1000 + 900 + 40 + 5.

a) 2104               b) 105 278                 c) 12 483 219                        d) 32 789

Lời giải:

a) 2014 = 2000 + 10 + 4.

b) 105 278 = 100000 + 5000 + 200 + 70 + 8.

c) 12 483 219 = 10 000 000 + 2 000 000 + 400 000 + 80 000 + 200 + 10 + 9.

d) 32 789 = 30 000 + 2 000 + 700 + 80 + 9.

Bài 4: Phân tích số 1975 thành:

 1. Các nghìn, chục, trăm và đơn vị.
 2. Các trăm và đơn vị.
 3. Các chục và đơn vị.
 4. Các nghìn và đơn vị.

Lời giải:

 1. 1975 = 1000 + 900 + 70 + 5
 2. 1975 = 1900 + 75
 3. 1975 = 1970 + 5
 4. 1975 = 1000 + 975.