Hỏi: 0,ab – b,a x 0,3 = 0,13

[Mục hỏi đáp Toán 5 – Chuyên đề số thập phân] – Đề bài: 0,ab – b,a x 0,3 = 0,13.

Đăng ký học tập Toán lớp 5 cơ bản và nâng cao trực tuyến vui lòng liên hệ: 0919.281.916.


Hướng dẫn: Nhân cả hai vế với 10 x 10 = 100.

Ta có: 0,ab – b,a x 0,3 = 0,13

0,ab x 100 – b,a x 0,3 x 10 x 10 = 0,13 x 100

ab – ba x 3 = 13

(10 x a + b) – 3 x (10 x b + a) = 13

10 x a + b = 13 + 3 x (10 x b + a)

10 x a + b = 13 + 30 x b + 3 x a

10 x a – 3 x a = 13 + 30 x b – b

7 x a = 13 + 29 x b

29 x b = 7 x a – 13

29 x b ≤ 7 x 9 – 13 = 63 – 13 = 50

29 x b ≤ 50 nên suy ra: b = 0 hoặc bằng 1.

+) b = 0 thì 0 = 7 x a – 13 (Vô lý vì a là chữ số)

+) b = 1 thì 29 x 1 = 7 x a – 13

7 x a = 29 + 13

7 x a = 42

a = 42 : 7 = 6

Vậy a = 6 và b = 1 là thỏa mãn.